Reklamacja

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady lub odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie sklepu internetowego.

Na produkty może również zostać udzielona gwarancja. Podstawą gwarancji udzielanej na produkt jest karta gwarancyjna dołączana przez producenta. 

W celu rozpatrzenia reklamacji z rękojmi (wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi) Klient jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, o ile to możliwe wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej wadzie (chyba, że zostało one przesłane wcześniej) oraz, jeżeli to możliwe, kopią dowodu zakupu.

Do paczki z reklamowanym produktem prosimy dołączyć:

  • o ile to możliwe wydrukowany oraz wypełniony formularz reklamacyjny, który pełni funkcje oświadczenia o stwierdzonej wadzie oraz zawiera informacje dotyczące wybranego przez klienta sposobu usunięcia wady lub skorzystania z prawa gwarancji. Formularz zawiera również dane niezbędne do kontaktu z klientem,
  • o ile to możliwe: ksero kopię faktury lub paragonu,
  • kartę gwarancyjną (w zależności od podstawy/formy składanej reklamacji).

Formularz reklamacyjny w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.

Paczkę prosimy odesłać na adres:

TRICOM - reklamacja luxlook.pl
ul. Mała 8
90-615 Łódź

Firma podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby. Klient będzie informowany o stanie reklamacji. Informacje o statusie reklamacji można uzyskać pod adresem e-mail Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie sklepu internetowego. Po rozpatrzeniu reklamacji produkt odsyłany jest na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany).
Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, konsument musi udostępnić ją sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. Wówczas sprzedawca powinien odebrać reklamowany towar we własnym zakresie lub też usunąć wadę na miejscu. Jeżeli jednak nie spełni on swego obowiązku i nie odbierze wadliwego towaru, konsument może go odesłać na jego koszt i ryzyko.

(podstawa prawna: art. 5612 § 1 i 2, art. 566 i 574 Kodeksu cywilnego)

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma (ODR) internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.